අලුත් යාලුවෙක් ළඟදීම

දන්න කියන අපේම තැනට ළගදිම අලුත් යාළුවෙක් එන්නයි යන්නේ! තාම එයා ඉන්න සූදානම් වෙනවලු ඔන්න. වැඩි දවසක් යන එකක් නෑ. විස්තර ලඟදිම දැනගන්න ලැබේවි. ඔන්න ඉතින් පොඩි ඉඟියක් දෙනවා පහත වීඩියෝ එකෙන් ;)


No comments

Powered by Blogger.